Algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offerte en overeenkomsten waarbij Defellow (hierna: “Defellow”) goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de klant levert.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) gebruiker (hierna: “Licentienemer”) gehanteerde algemene voorwaarden.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Defellow en Licentienemer treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2.1 De overeenkomst tussen Defellow en Licentienemer komt tot stand zodra Licentienemer klikt op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website van defellow.site. De overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.

2.2 Alle aanbiedingen van Defellow zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij schriftelijk nadrukkelijk is aangegeven.

2.3 Defellow heeft het recht om zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

3.1 Defellow verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het websitesysteem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

3.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

3.3 Licentienemer mag het gebruiksrecht alleen gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

3.4 Licentienemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan Defellow verstrekte gegevens en informatie. Defellow is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst, indien Licentienemer alle door Defellow verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt en aan al zijn verbintenissen ten opzichte van Defellow heeft voldaan.

4.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand, of meerdere maanden indien er gebruik wordt gemaakt van een aanbiedingstarief over een langere periode.

4.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tegen de eerder afgesproken voorwaarden tot het moment van opzeggen door Licentienemer.

4.3 Opzegging kan tot maximaal twee werkdagen voor aanvang van de nieuwe periode en dient schriftelijk te geschieden. De overeenkomst kan door Licentienemer tevens rechtsgeldig worden opgezegd door een e-mail met ontvangstbevestiging te sturen aan de klantenservice via [email protected].

4.4 De overeenkomt kan niet tussentijds worden opgezegd. Het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

4.5 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Defellow verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

5.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de webshop en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Defellow ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, teksten, designs en afbeeldingen, komen toe aan Defellow.

5.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

5.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

5.4 Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

6.1 Door Defellow opgegeven of met Defellow overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en andere belastingen of heffingen.

6.2 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

6.3 Indien Defellow een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Defellow geldende regeling.

7.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd. De eerste betaling geschiedt middels iDeal. Daarna zal de betaling plaatsvinden middels automatisch incasso (SEPA).

7.2 Defellow heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te

vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

7.3 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald heeft Defellow het recht de dienst op te schorten. Dit wil zeggen dat de website nog wel is ingeschakeld, maar dat deze niet meer aangepast kan worden.

7.4 Defellow heeft ten alle tijden het recht de website(s) van Licentienemer uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

7.5 Licentienemer dient indien hij/zij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Defellow.

8.1 Defellow staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Defellow geleverde Dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Defellow.

8.2 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de Systemen van Defellow, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer.

8.3 Licentienemer dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

8.4 Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met Defellow opnemen via de contactpagina op de website defellow.nl of via [email protected]. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Defellow. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden door Defellow, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

8.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

8.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

9.1 Defellow spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen, maar garandeert dit niet.

9.2 Defellow is op geen enkele manier betrokken bij de inhoud van de Website van Licentienemer. Defellow is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

9.3 Defellow behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan het Systeem. Defellow spant zich in om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van het systeem, met inachtneming van een redelijk termijn, te melden, tenzij dit technisch niet mogelijk is.

9.4 Defellow spant zich in om dagelijks (iedere nacht) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

9.5 Defellow informeert Licentienemers over de ontwikkelingen door middel van een elektronische nieuwsbrief. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt deze gedurende de looptijd van de Overeenkomst elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres die tijdens het registratieproces is verstrekt.

10.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de Diensten van Defellow.

10.2 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

10.3 Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Website.

10.4 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk aan Defellow door te geven. Dit kan door een mail te sturen naar [email protected].

10.5 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Defellow mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

(a) geen gegevens plaatsen op het systeem die inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht van derden;

(b) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

(c) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;

(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheimhouden;

(i) alle aanwijzingen van Defellow die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

10.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Defellow zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 10.5, zonder dat Defellow tot enige schadevergoeding is gehouden.

10.7 Bij overstap van een ander platform is Licentienemer verantwoordelijk voor het instellen van redirects van oude URL’s naar nieuwe URL’s, zodat de SEO-waarde van de oude URL’s bewaart blijft.

11.1 Defellow is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

11.2 De aansprakelijkheid van Defellow jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

11.3 Licentienemer zal Defellow en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.

11.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Defellow is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.

11.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Defellow (hoogste leidinggevend personeel).

12.1 – Defellow is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

(a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Defellow (b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen (c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur

(d) werkstakingen

(e) brand

(f) ongeval of ziekte van personeel

(g) Denial of Services (DoS) aanvallen

(h) het niet meer beschikbaar hebben van noodzakelijke data

(i) door Defellow onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Defellow afhankelijk is

12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Bolbooks tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

12.3 Indien Defellow door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

13.1 Alle door Defellow gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Defellow verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Defellow te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Defellow verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Defellow verleent daarbij geen enkele garantie.

13.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Defellow is Defellow niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Defellow tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet van Defellow.

14.1 De overeenkomst inzake de registratie van het domein wordt rechtstreeks tussen Licentienemer en de toekennende instantie of de registrator geëffectueerd.

14.2 Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen, vergkrijgen en behouden van de domeinnaam en dient zelf zorg te dragen voor de doorverwijzing van deze domeinnaam naar de Software van Defellow.

14.3 De voor registratie van top-level domeinen benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure naar de desbetreffende toewijzingsinstanties doorgezonden. Licentienemer kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer de dienst onder het gewenste domein beschikbaar is gesteld. Een garantie voor toewijzing van gewenste of bestelde domeinen kan niet worden verstrekt.

15.1 Defellow hanteert in beginsel voor hosting dezelfde voorwaarden als voor overige diensten, in het bijzonder de bepalingen uit artikel 9 en 10 zijn van toepassing op hosting en aanverwante diensten.

15.2 Zonder toestemming van Defellow is het Licentienemer verboden de door

Defellow verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en) aan derden over te dragen.

15.3 Defellow stelt geen maximum aan de hoeveelheid opslagruimte en dataverkeer die Licentienemer mag gebruiken in het kader van de Dienst. Om het systeem zo snel en efficiënt mogelijk te houden stelt het wel een maximum aan de bestandsgrote (1,5 MB per bestand).

15.4 Licentienemer verstrekt hierbij Defellow een onbeperkte licentie om alle door

Licentienemer via de systemen van Defellow verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Defellow geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de afspraken door Defellow.

16.1 Defellow respecteert de privacy van Licentienemer. Defellow zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website defellow.nl is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

17.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Alkmaar bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

17.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Defellow aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Defellow is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

17.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

50%

Meld je aan voor exclusieve SEO tips!